Anunţ licitaţie pentru inchiriere DOAR DE BUNURI PRIVATE

Descarca anuntul

 

Anunţ licitaţie pentru inchiriere DOAR DE BUNURI PRIVATE

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

COMUNA MITRENI,  strada Musetelului, nr. 188, județul Calarasi, cod poștal 417175, telefon 0242525450, fax 0242525322, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod fiscal 3966290.

2. Informaţii generale privind obiectul inchirieirii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat:

Imobil – teren si constructie, aparținând domeniului privat al comunei Mitreni, identificate astfel:

-Parcela 246, Cv. 8, 206 mp, nr. cadastral: CF 20589, situată în intravilan,  acces direct la drum; 

conform HCL 28/30.03.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, compartiment achizitii publice sau se poate consulta pe site-ul: www.primariamitreni.ro, secțiunea - licitații.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la compartimentul achizitii publice din cadrul comunei Mitreni, strada Musetelului, nr. 188, județul Calarasi.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

500 lei / exemplar, ce se achită numerar la casierie instituției

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 05.05.2023, ora 10.00. (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.05.2023, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Mitreni, strada Musetelului, nr. 188, județul Calarasi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

12.05.2023, ora 13.00, comuna Mitreni, strada Musetelului, nr. 188, județul Calarasi, Sala mică, etaj 1.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Calarasi, judetul Calarasi, strada Bucuresti, nr. 106, telefon 0242311947, fax 0242315636, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 21.04.2023.

@2022

Meniu